Jsme organizace s více než 20letou tradicí v poskytování služeb rodinám. Při poskytování svých služeb jsme partnerem ostatním organizacím působících v oblasti péče o dítě a rodinu a také se podílíme na zvyšování odbornosti pracovníků z této sféry. Služby určené pěstounským rodinám jsou v Centru pro rodinu a sociální péči zajišťovány od roku 2013.

Chceme spolu s vámi vytvářet podmínky pro zdravý vývoj dětí vyrůstajících v náhradní rodinné péči v Jihomoravském kraji a v kraji Vysočina. 

Naším cílem je podporovat náhradní rodiče a děti vyrůstající v náhradní rodinné péči po celou dobu jejího trvání prostřednictvím doprovázení, setkávání a vzdělávání.

Centrum pro rodinu a sociální péči má pověření k výkonu sociálně-právní ochrany dětí a je oprávněno vykonávat tyto činnosti:

  • uzavírání dohod o výkonu pěstounské péče podle § 47b zákona,

  • pomoc rodičům při řešení výchovných nebo jiných problémů souvisejících s péčí o dítě,

  • vzdělávání se zaměřením na řešení výchovných, sociálních a jiných problémů souvisejících s péčí o dítě a jeho výchovou,

  • poskytování odborného poradenství a pomoci žadatelům o zprostředkování osvojení nebo pěstounské péče a poskytování poradenské pomoci fyzickým osobám vhodným stát se osvojiteli nebo pěstouny a osvojitelům nebo pěstounům v souvislosti s osvojením dítěte nebo svěřením dítěte do pěstounské péče
  • poskytování poradenství pečující osobě, která má s pověřenou osobou uzavřenou dohodu o výkonu pěstounské péče.