Pěstounská péče na přechodnou dobu (PPPD) zajišťuje dětem, aby se při selhání původní rodiny dostaly do rodinného prostředí a nemusely toto náročné období právní nejistoty trávit v ústavní výchově. PPPD umožňuje dítěti vyrůstat v rodinném prostředí i ve chvíli, kdy se o něj nemůže nebo nechce postarat biologická rodina. Do pěstounské péče na přechodnou dobu bývá dítě soudně svěřeno z těchto důvodů:

 • rodič dítěte se nemůže o dítě ze závažných důvodů dočasně postarat (zdravotní problémy, výkon trestu odnětí svobody atd.),
 • čeká-li se na uplynutí doby od narození dítěte, po kterém je možné dát dítě do osvojení (souhlas s osvojením lze dát nejdříve 6 týdnů po porodu),
 • čeká-li se na pravomocné rozhodnutí soudu o nezájmu rodičů.

Specifika pěstounské péče na přechodnou dobu spočívají v:

 • její časové omezenosti (PPPD může trvat nejdéle 1 rok),
 • dítě může být do PPPD svěřeno pouze rozhodnutím soudu na návrh OSPOD a jen osobám, které jsou vedeny ve zvláštní evidenci pěstounů na přechodnou dobu,
 • před umístěním dítěte do PPPD již neprobíhá proces zprostředkování náhradní rodinné péče (Zprostředkování osvojení a pěstounské péče spočívá ve výběru určité fyzické osoby vhodné stát se osvojitelem nebo pěstounem určitého dítěte a v zajištění osobního seznámení s touto osobou. Provádí ji orgány sociálně-právní ochrany uvedené v § 4 odst. 1 zákona o sociálně-právní ochraně dětí. Zprostředkování se provádí jen na žádost fyzické osoby, která má zájem osvojit dítě nebo je přijmout do pěstounské péče),
 • přípravy na PPPD mají větší časový rozsah než přípravy pro žadatele o běžnou pěstounkou péči (72 hodin),
 • pro pěstounskou péči na přechodnou dobu jsou vybírány rodiny, které již mají děti odrostlé nebo alespoň staršího věku. 

Na osoby poskytující pěstounskou péči na přechodnou dobu je nahlíženo jako na profesionály vykonávající specifickou činnost v oblasti výchovy a péče o ohrožené děti. Očekává se, že:

 • dítěti poskytnou stabilní a láskyplné prostředí po dobu několika týdnů až měsíců,
 • jejich péče dětem pomůže začít se vyrovnávat s traumaty a ztrátami z minulosti,
 • připraví dítě na přechod do trvalé péče nebo na návrat do původní rodiny,
 • budou spolupracovat s rodinou dítěte či budoucí náhradní rodinou,
 • mají dobré komunikační schopnosti a budou se aktivně podílet na práci odborného týmu, poskytujícího podporu dítěti a jeho rodině.