Pěstounská péče na přechodnou dobu

Pěstounská péče na přechodnou dobu (PPPD) zajišťuje dětem, aby se při selhání původní rodiny dostaly do rodinného prostředí a nemusely toto náročné období právní nejistoty trávit v ústavní výchově. PPPD umožňuje dítěti vyrůstat v rodinném prostředí i ve chvíli, kdy se o něj nemůže nebo nechce postarat biologická rodina. Do pěstounské péče na přechodnou dobu je dítě soudně svěřeno z těchto důvodů:

  • rodič dítěte se nemůže o dítě ze závažných důvodů dočasně postarat (zdravotní problémy, výkon trestu odnětí svobody atd.)
  • čeká-li se na uplynutí doby od narození dítěte, po kterém je možné dát dítě do osvojení (souhlas s osvojením lze dát nejdříve 6 týdnů po porodu)
  • čeká-li se na pravomocné rozhodnutí soudu o nezájmu rodičů

Specifika Pěstounské péče na přechodnou dobu spočívají v:

  • její časové omezenosti (PPPD může trvat nejdéle 1 rok)
  • dítě může být do PPPD svěřeno pouze rozhodnutím soudu na návrh OSPOD a jen osobám, které jsou vedeny ve zvláštní evidenci pěstounů na přechodnou dobu
  • před umístěním dítěte do PPPD neprobíhá proces zprostředkování náhradní rodinné péče
  • přípravy na PPPD mají větší časový rozsah (72 hodin)
  • pro pěstounskou péči na přechodnou dobu jsou vybírány rodiny, které již mají děti odrostlé nebo alespoň staršího věku