Poslání

Posláním Služeb určených pěstounským rodinám (dále jen SUPR) je hájit nejlepší zájem dítěte a spoluvytvářet podmínky pro zdravý vývoj dětí, zejména dětí vyrůstajících v náhradní rodinné péči v Jihomoravském kraji a v kraji Vysočina prostřednictvím provázení, setkávání, poradenství a zvyšování odbornosti pěstounů.

Cíle

Cílem služeb je podporovat náhradní rodiče a děti vyrůstající v náhradní rodinné péči po celou dobu jejího trvání prostřednictvím doprovázení, setkávání a vzdělávání.

Konkrétně si stanovujeme tyto cíle:

Dítě

 • Dítě vyrůstá v stabilním, bezpečném a podnětném rodinném prostředí
 • Dítě je spokojené, jsou uspokojované všechny jeho fyzické, psychické i sociální potřeby
 • Dítě zná svá práva, má informace o tom, kde může nalézt pomoc a kde si stěžovat
 • Dítě zná informace o své historii a biologické rodině úměrně svému věku
 • Dítě je v kontaktu s biologickými rodiči a dalšími blízkými, pokud je to v jeho zájmu
 • Dítě je zapojené do situací, které se ho týkají, sděluje svůj názor, přání a pocity

Pěstoun

 • Pěstoun je spokojený a jistý ve své roli, zná svá práva a povinnosti
 • Pěstoun se vzdělává a orientuje se v problematice péče o dítě v náhradní rodinné péči
 • Pěstoun ví, kam se může obrátit o pomoc a vyhledá ji v případě potřeby
 • Pěstoun čerpá odpočinek, aby měl síly na péči o dítě
 • Pěstoun sděluje dítěti pravdivé informace a podporuje kontakt s biologickým rodičem a dalšími blízkými lidmi

Cílová skupina

 • děti v pěstounské péči, děti v pěstounské péči na přechodnou dobu, děti v poručnické péči a biologické děti pěstounů,
 • děti do 18 let, které se na CRSP obrátí s prosbou o pomoc,
 • osoby pečující a osoby v evidenci (dále jen pěstouni) s trvalým bydlištěm v Jihomoravském kraji a v kraji Vysočina
 • žadatelé o náhradní rodinnou péči a rodiny s osvojeným dítětem

Do cílové skupiny spadá každé dítě, které se obrátí na pracovníky SUPR s žádostí o pomoc.

Kdy vás budeme muset odmítnout:

 • V případě, že zájemce o služby má bydliště v jiném kraji, než na který se vztahuje působnost pověření k výkonu sociálně-právní ochrany dětí CRSP. V současné době máme pověření pouze pro Jihomoravský kraj.  
 • V případě, že kapacita služby je naplněna, tzn. CRSP má již naplněnou kapacitu pro uzavírání dohod. Pokud i přes to zájem zájemce trvá, je zařazen do pořadníku a o uvolnění kapacity je neprodleně informován.

Aktuálně máme volnou kapacitu, zájemci se na nás mohou obracet. 

 Zásady činnosti

 • Zájem dítěte je pro nás na prvním místě
 • Respektujeme základní práva a svobody
 • Zajišťujeme bezpečné prostředí
 • Jednáme s klientem jako s rovnocenným partnerem
 • Jsme vázáni mlčenlivostí a postupujeme v souladu s Etickým kodexem CRSP
 • Podporujeme začlenění dětí do přirozeného sociálního prostředí
 • Podporujeme kontakt dítěte s biologickou rodinou