Poslání

Posláním Služeb určených pěstounským rodinám (dále jen SUPR) je hájit nejlepší zájem dítěte a spoluvytvářet podmínky pro zdravý vývoj dětí, zejména dětí vyrůstajících v náhradní rodinné péči v Jihomoravském kraji prostřednictvím provázení, setkávání, poradenství a zvyšování odbornosti pěstounů.

Cíle

Cílem služeb je podporovat náhradní rodiče a děti vyrůstající v náhradní rodinné péči po celou dobu jejího trvání prostřednictvím doprovázení, setkávání a vzdělávání.

Konkrétně si stanovujeme tyto cíle:

 • podporovat náhradní rodinu v naplňování základních potřeb dětí v pěstounské péči, 
 • provázet náhradní rodiny po celou dobu trvání výkonu pěstounské péče a snažit se tak předcházet obtížným a krizovým situacím; v případě, že takové situace nastanou, nabídnout účinnou pomoc,
 • zvyšovat odbornost a rodičovské kompetence náhradních rodičů,
 • umožnit dětem přístup k pravdivým informacím o své rodině, i v případě, že jde o informace bolestné, 
 • umožnit dětem, aby mohly být v kontaktu se svými rodiči a dalšími osobami, se kterými nežijí ve společné domácnosti, 
 • poskytovat služby podle potřeb dětí a jejich rodin.

Cílová skupina

 • děti, zejména děti vyrůstající v náhradní rodinné péči a jejich sourozenci,
 • osoby pečující a osoby v evidenci (dále jen pěstouni) s trvalým bydlištěm v Jihomoravském kraji, 
 • rodiny s osvojeným dítětem.

Do cílové skupiny spadá každé dítě, které se obrátí na pracovníky SUPR s žádostí o pomoc.

Kdy vás budeme muset odmítnout:

 • V případě, že zájemce o služby má bydliště v jiném kraji, než na který se vztahuje působnost pověření k výkonu sociálně-právní ochrany dětí CRSP. V současné době máme pověření pouze pro Jihomoravský kraj.  
 • V případě, že kapacita služby je naplněna, tzn. CRSP má již naplněnou kapacitu pro uzavírání dohod. Pokud i přes to zájem zájemce trvá, je zařazen do pořadníku a o uvolnění kapacity je neprodleně informován.

Aktuálně máme volnou kapacitu, zájemci se na nás mohou obracet. 

 Zásady činnosti

 • Zájem dítěte je pro nás na prvním místě
 • Respektujeme základní práva a svobody
 • Zajišťujeme bezpečné prostředí
 • Jednáme s klientem jako s rovnocenným partnerem
 • Jsme vázáni mlčenlivostí a postupujeme v souladu s Etickým kodexem CRSP
 • Podporujeme začlenění dětí do přirozeného sociálního prostředí
 • Podporujeme kontakt dítěte s biologickou rodinou